شتابدهی به ایده های بلاکچین

واحد شتابدهی نوآی به عنوان قلب تپنده و موتور محرک اکوسیستم بلاکچین محور عمل خواهد کرد. شتابدهنده نوآی در کنار برنامه های تحقیقاتی خود، خدمات حمایتی در اختیار ایده ها و استارتاپ های بلاکچین محورقرار خواهد داد.در صورتی که ایده جدیدی در زمینه بلاکچین دارید و یا اینکه پروژه غیرمتمرکزی را استارت زده اید برای همکاری و تعامل با نوآی در ارتباط باشید

responsive image

فضای کار

responsive image

زیر ساخت فنی

responsive image

مشاوره و منترینگ

responsive image

سرمایه گذاری

responsive image

تکنولوژی

responsive image

شبکه سازی

در انقلاب بلاکچین با هم هم مسیر خواهیم بود

9 +

تعداد استارت اپ ها

25 +

تعداد مشاورین

19 +

تعداد نفرات فنی

15 +

رویداد ها

همکاران

zarin pal
seraj
ibic
ansar bank
SAIran
ipd

به جمع همکاران نوآی ملحق شوید